Algemene Voorwaarden Gijs Zwart Interieurbouw

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop/verkoop en offertes tot fabricage en levering van opdrachten en diensten alsmede op alle andere zaken, die in het werk zijn inbegrepen van Gijs Zwart Interieurbouw (hierna te noemen: Opdrachtnemer).

1.2 Aanvullingen en/of wijzigingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend in gezamenlijk overleg plaatsvinden en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en gelden alleen voor die overeenkomst/offerte waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten c.q. offertes tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen door Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van Opdrachtgever, worden door Opdrachtnemer niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 2. Auteursrecht

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven – ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij voor de auteursrechten afzonderlijk een bedrag voor overdracht hiervan in rekening is of wordt gebracht – zijn eigendom.

2.2 Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mogen de door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

2.3 De door Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat Opdrachtnemer geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan Opdrachtnemer zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De Opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 2 de leden 2 en 3, is ter zake van schadevergoeding aan Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van Opdrachtnemer aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte die een termijn bevat kan door Opdrachtnemer desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht.

3.2 Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

3.3 Regiebasis: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de Opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

3.4 In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:

  1. de plaats en een omschrijving van het werk;
  2. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  3. of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van aangenomen werk;
  4. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke.

Bovengenoemde is niet limitatief.

3.5 De door de Opdrachtgever te verschaffen gegevens dienen te voldoen aan redelijke eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid en geheel overeen te stemmen met eventueel bijbehorende tekeningen. Aantallen van artikelen dienen precies te zijn aangegeven. De aanvraag die niet aan deze voorwaarden voldoet, kan om deze reden worden geweigerd en teruggezonden.

3.6 De offerte dient – indien van toepassing – vergezeld te gaan van een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde voorwaarden.

3.7 Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Opdrachtnemer zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Opdrachtnemer ingevolge artikel 2.

3.8 Opdrachtnemer is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan Opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.

3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder-/meerwerk wordt afgerekend.

3.10 Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Opdrachtnemer wordt gegeven, verplicht de Opdrachtgever zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes binnen 14 dagen aan Opdrachtnemer terug te zenden (art. 2 leden 3 en 4).

3.12 De Opdrachtgever dient tevens zorg te dragen voor het voldoende en correct veiligstellen, afdekken, verwijderen en/of beschermen van zijn eigendommen teneinde schade hieraan te voorkomen.

3.13 Opdrachtnemer kan besluiten het werk geheel of gedeeltelijk op regiebasis uit te voeren, waarbij zij op de offerte een stelpost zal opnemen. Aan stelposten in de offerte kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de uiteindelijke kosten of opleverdatum.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de Opdrachtgever de offerte rechtsgeldig heeft ondertekend en aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd waarna Opdrachtnemer de order c.q. opdracht schriftelijk dan wel via e-mail heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is aangevangen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden.

4.2 Alle wijzigingen die hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

4.3 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling als volgt geschieden:

– 40% 6 weken vóór levering

– 60% direct na oplevering

De betalingstermijn voor de aanbetaling betreft 8 dagen en de betalingstermijn van de oplevering betreft 14 dagen.

5.2 Bij het niet naleven van de betalingstermijnen zoals voornoemd wordt geen aanvang genomen c.q. worden werkzaamheden niet voorgezet ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden.

5.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4 Alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil komen voor rekening van Opdrachtgever.

5.5 Binnengekomen betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten -rente en kosten daaronder begrepen- zelfs al verklaart de Opdrachtgever te dien aanzien anders.

 

Artikel 6. Annulering

6.1 In geval van annulering door de Opdrachtgever zijn alle door Opdrachtnemer ter zake van de order c.q. opdracht gemaakt kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Opdrachtnemer ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

Artikel 7. Leveringsvoorwaarden

7.1 De in de offerte en/of overeenkomst en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door de Opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Opdrachtnemer dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2 De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enig andere vertraging in de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheden, ongeacht of dit Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

– de Opdrachtgever in één of meer verplichtingen tegen Opdrachtnemer tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet.

– de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

-Opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de werkzaamheden aan te vangen, voort te zetten of af te ronden. Van overmacht is sprake als van Opdrachtnemer in redelijkheid niet verwacht kan worden dat hij de werkzaamheden uitvoert.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht

8.1 Alle op of bij het werk aangevoerde zaken c.q. materialen blijven het eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan. Daarenboven levert Opdrachtnemer nu en in de toekomst alle zaken c.q. materialen uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten en nog te sluiten overeenkomst onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die zaken ten gunste van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever krijgt nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de zaken derhalve geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Opdrachtnemer. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van de Opdrachtgever te vorderen heeft.

8.2 Eventuele tussenkomst van derden moet door de Opdrachtgever direct worden meegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct meedelen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Risico en opslag

9.1 Tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de Opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering van de zaken en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.

9.2 Indien buiten de schuld van Opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen.

9.3 Indien de Opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

 

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

10.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tenzij anders is overeengekomen is de Opdrachtgever op straffe van vergoeding van schade en kosten verplicht zorg te dragen:

– voor de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);

– voor (toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);

– dat de plaats waar de zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

– dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van Opdrachtnemer komt vast te staan;

– dat ondervloeren vrij zijn van kalk-, cement-, en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

– voor voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

– voor aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water. De door Opdrachtnemer benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever;

-dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

10.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder toestemming van de Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Opdrachtnemer.

10.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

10.5 Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten. Opdrachtnemer behoudt zich tevens recht voor voornoemde niet gemonteerde materialen c.q. zaken mee terug te nemen.

10.6 Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Opdrachtnemer als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon inclusief winstopslag.

 

Artikel 11. Verantwoordelijkheid voor het werk

11.1 Opdrachtnemer aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.

11.2 In geval van opdracht neemt Opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

11.3 Wenst de Opdrachtgever bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op Opdrachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij Opdrachtnemer het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarom betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van Opdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid aan Opdrachtnemer wil overdragen.

11.4 Stelt de Opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige andere hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Opdrachtnemer of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

11.5 Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor door derden (onderaannemers) uitgevoerd werk, de rechten en plichten van dit werk liggen bij de derde (onderaannemer) zelf. Opdrachtnemer zal ook geen rekening van derden die door de Opdrachtgever bij Opdrachtnemer worden ingediend vergoeden.

11.6 Opdrachtnemer heeft het recht om in het werk optredende complicaties zelfstandig en zonder overleg met de Opdrachtgever op te lossen wanneer de situatie hierom vraagt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de complicaties het gevolg zijn van het handelen, verzuim, informatie of leveranciers van Opdrachtnemer.

11.7 Bij het aangaan van een werkovereenkomst met een derde (onderaannemer) zijn altijd de voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing.

 

Artikel 12. Garantie

12.1 Voor alle door Opdrachtnemer geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Opdrachtnemer garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.

12.2 Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden. Deze garantiebepaling c.q. garantietermijn(en) geldt eveneens voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het karwei door Opdrachtnemer dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Opdrachtnemer. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Opdrachtnemer de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de Opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuzen van Opdrachtnemer.

12.3 Geen garantie zal gelden voor door de Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtnemer.

12.4 De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen of wanneer eigen materiaal door de Opdrachtgever is aangeleverd.

12.5 Herstellingen of veranderingen welke met artikel 12.2 verband houden, worden ten aller tijden door Opdrachtnemer uitgevoerd.

12.6 Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering door de Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever.

12.7 Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen. Garantie wordt tevens nadrukkelijk uitgesloten als er sprake is van onvolkomenheden als gevolg van de werking van het hout.

12.8 Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

 

Artikel 13. Reclame

13.1 Reclames kunnen slechts geldend gemaakt worden indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden meegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

13.2 Indien de Opdrachtgever met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen zeven dagen schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal Opdrachtnemer te zijne keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) te repareren  respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.

13.3 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

13.4 Reclame (van de Opdrachtgever) is niet mogelijk indien:

-het opgeleverde werk één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertoont die vallen binnen een redelijke tolerantie;

-de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de Opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat de Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Opdrachtnemer;

-bij het beschadigen van leidingen tijdens boorwerkzaamheden;

-de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

-zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer (door derden) reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

13.5 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan de Opdrachtgever hieraan geen reclamerechten ontlenen.

 

Artikel 14. Opneming en goedkeuring

14.1 De werkzaamheden worden voor oplevering door Opdrachtnemer gecontroleerd. De Opdrachtgever heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door een derde.

14.2 Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan.

14.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen vijf dagen schriftelijk meegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Zonder enig bericht van de Opdrachtgever binnen de hierboven gestelde termijn, gaat Opdrachtnemer ervan uit dat het (opgenomen) werk door de Opdrachtgever is c.q. wordt goedgekeurd.

14.4 Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd (ook zonder mededeling van de Opdrachtgever) indien en voor zover het in gebruik wordt c.q. is genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag en bevestiging van goedkeuring van het werk of het desbetreffende gedeelte.

 

Artikel 15. Niet-nakoming/ontbinding/opschorting

15.1 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de hem overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding) indien:

-de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

-de Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;

-het bedrijf van de Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd of een onderhands akkoord wordt aangeboden;

-op enig vermogensbestanddeel van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

15.2 In de gevallen, genoemd in artikel 15.1, is iedere vordering, welke Opdrachtnemer ten laste van de Opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

 

Artikel 16. Retentierecht

16.1 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van de Opdrachtgever, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van Opdrachtnemer m.b.t. die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de Opdrachtgever voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, schade ten gevolge van vertraagde oplevering, gederfde winst of andere schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens de Opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen uit de in artikel 9 genoemde garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

17.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

17.3 Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet- leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

17.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens hem verstrekte adviezen.

17.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een schade van de Opdrachtgever te repareren en dient hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidsstelling en daarmee de schadeloosstelling.

 

Artikel 18. Overmacht

18.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers) etc.

18.2 Overmacht geeft Opdrachtnemer het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Opdrachtgever tot betaling verplicht.

 

Artikel 19. Geheimhouding/intellectuele eigendomsrechten

19.1 De Opdrachtgever verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Opdrachtnemer of zijn bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

19.2 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. De Opdrachtgever verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Opdrachtnemer ter zake rechthebbende is.

 

Artikel 20. Partiële nietigheid

20.1 Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst en/of voorwaarden met de Opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 21. Geschillen/toepasselijk recht

21.1 De vestigingsplaats van Opdrachtnemer is de plaats waar de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

21.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.